آموزش تخته نرد آنلاین

صفحه بازی تخته نرد

آموزش تخته نرد آنلاین

15 مهره سیاه و 15 مهره سفید

تاس

جام تاس یا تاس ریز

تاس دو (داو) یا تاس دوبل

از جام تاس و تاس دوبل در ایران استفاده کمتری میکنند اما در کشورهای دیگر بشتر رواج دارد.

تخته نرد آنلاین

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s